Site Logotype

Založení firmy – společnost s ručením omezeným ve zkratce

Založení firmy je důležité rozhodnutí a záleží jen na vás, kterou formu zvolíte. Na výběr máte několik druhů společností, ale nejčastěji jsou zakládány společnosti s ručením omezeným. Jejím založením vznikne zcela nová firma (dále jen s.r.o.). Proces je náročný a na vás je, abyste splnili všechny podmínky. Které to jsou?

 • Sepsání společenské smlouvy (zakladatelského dokumentu)
 • Složení základního jmění společnosti, případně jeho části
 • Získání veškerých živnostenských oprávnění (živnostenských listů atd.)
 • Zápis s.r.o. do obchodního rejstříku
 • Registrace společnosti u příslušného finančního úřadu

Založení firmy – společenská smlouva

Podle § 57 Obchodního zákoníku musí být společenská smlouva sepsána formou notářského zápisu. Jejím sepsáním a následně podpisem vzniká nová firma, v tomto případě společnost s ručením omezeným. Podpis či podpisy na společenské smlouvě musíte nechat úředně ověřit, což lze přímo u notáře.

Podle §110 OZ musí společenská smlouva obsahovat tyto náležitosti:

 • název firmy a její sídlo
 • určení společníků (firma, název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště pokud je to fyzická osoba)
 • předmět podnikání
 • výši základního kapitálu, výši vkladů jednotlivých společníků a lhůtu, do kdy musí být vklady splaceny
 • jména a bydliště jednatelů, spolu se způsobem, jakým budou firmu zastupovat (každý sám nebo společně)
 • určení správce vkladu
 • ostatní údaje, které jsou vyžadovány obchodním zákoníkem
 • pokud bude zřízena dozorčí rada, pak ještě doložíte jména a bydliště jejích členů

Založení firmy – co se musí vyřídit?

Způsob složení vkladů – řídí se společenskou smlouvou podle ustanovení §60 obchodního zákoníku. Správce vkladů založí nový účet v bance a na ten pak vklady vloží. Bankou je vydáno potvrzení o složení hotovosti za účelem složení vkladu společníků. Potvrzení budete potřebovat k předložení u rejstříkového soudu spolu s návrhem na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku. Poté, co je firma zapsána do obchodního rejstříku, přechází vklady do jejího majetku a je možné s nimi disponovat.

Živnostenská oprávnění – aby mohl být podán návrh na zápis nově vzniklé firmy (společnosti s ručením omezeným) do obchodního rejstříku, musíte doložit oprávnění podnikání, ať už jde o koncesi, živnostenský list atd. Oprávnění je vydáno živnostenským úřadem, jakmile jsou splněny zákonné podmínky. Živnostenské úřady najdete zde.

Návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku – k tomu slouží formulář, který podáte u příslušného rejstříkového soudu. Návrh musí obsahovat úředně ověřené podpisy všech jednatelů společnosti.

 • Za firmu musíte k návrhu přiložit společenskou smlouvu (zakladatelský dokument), souhlas s umístěním sídla společnosti a potvrzení od banky o splnění povinnosti vkladu. Za každého jednatele pak výpis z rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce. Dále čestné prohlášení jednatele o jeho způsobilosti k právním úkonům, zároveň, že došlo ke splnění podmínek pro provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a nenastala skutečnost, která by mohla být překážkou v provozování živnosti (§ 8 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), a byly splněny podmínky § 38l obchodního zákoníku. Prohlášení musí být podepsáno a podpis úředně ověřen (notářem, prostřednictvím CZECH-POINTU nebo na úřadu městské části).

Zápisem vzniká nová firma (s.r.o.) a vám začíná povinnost vést podvojné účetnictví. Pro začátek však nezapomeňte zaregistrovat vaši společnost s ručením omezeným u finančního úřadu, k němuž patříte na základě sídla společnosti.

Ivanka Pokorná